Congost Advocats & Gestors Administratius

Serveis Jurídics

Consulta els diferents serveis jurídics que podem facilitar:

 • Assistència lletrada en tota mena de procediments civils.
 • Reclamació d’impagats.
 • Reclamacions a entitats bancàries per despeses hipotecàries, IRPH, clàusules sol, bons, venciment anticipat etc..
 • Execucions hipotecàries
 • Concurs de Creditors
 • Indemnitzacions
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual
 • Redacció i revisió de contractes de tota mena
 • Compravendes i societats immobiliàries
 • Reclamació per vicis de la construcció
 • Assistència a Notaries
 • Constitució de societats i operacions relacionades amb les mateixes
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Desnonaments i Reclamacions de quantitat
 • Herències i successions
 • Família, matrimoni i menors
 • Nomenament Defensor Judicial
 • Acomiadaments. Defensa i representació en Jutjats i Tribunals socials.
 • Judicis d’Acomiadament (disciplinari, objectiu.)
 • Recursos (suplicació, reposició…)
 • Cessió Il·legal de Treballadors.
 • Extinció de contractes laborals
 • Reclamacions de quantitat i drets
 • Sancions. Règim disciplinari laboral
 • Mobilitat geogràfica i funcional. Mobilitat internacional i en Grups empresarials
 • Modificació substancial de les condicions de treball
 • Permisos i excedències
 • Incapacitats.
 • Assessorament sobre assetjament laboral o assetjament psicològic.
 • Seguretat Social.
 • Dret penal-laboral. Assessorament i defensa judicial.
 • Contracte alta direcció.
 • Contractes i subcontractes laborals. Cessió il·legal de mà d’obra i el delicte social.

Representació i defensa en tota classe de Judicis

 • Judicis de delictes lleus
 • Delictes econòmics: apropiació indeguda, estafa, falsedats, delictes societaris, blanqueig de capitals, insolvència punible, falsificacions, etc.
 • Delictes contra la persona: lesions, homicidi, assassinat, etc.
 • Maltractaments.
 • Violència de Gènere.
 • Delictes de trànsit: alcoholèmies, excés de velocitat, conducció sense carnet, desobediència a l’autoritat, conducció temerària i omissió del deure de socors.
 • Delictes contra el patrimoni: robatori, furt, encobriment, danys, defraudacions, etc.
 • Delictes contra la salut pública: tràfic d’estupefaents.
 • Delictes administratius i polítics: suborn, prevaricació, urbanístics, tràfic d’influències,
 • Delictes contra la hisenda pública: delicte fiscal.
 • Delictes de violència domèstica.
 • Delictes contra el medi ambient i urbanístics: contra l’ordenació del territori.
 • Delictes contra la llibertat: detenció il·legal, segrest, amenaces, coaccions, tortura i contra la integritat moral.
 • Delictes contra l’honor: calúmnia i injúria.
 • Delictes contra la seguretat social i el dret dels treballadors.
 • Delictes contra la llibertat sexual: agressió sexual, abús sexual, assetjament sexual, etc.
 • Delictes contra la intimitat: descobriment i revelació de secrets, violació de domicili.
 • Delictes contra els drets i deures familiars: abandó de família, impagament de pensions, sostracció de menors, etc.
 • Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.
 • Delictes contra els estrangers.
 • Delictes contra el patrimoni històric.
 • Delictes contra l’administració de justícia: prevaricació, encobriment, acusació i denúncies falses, simulació de delictes, fals testimoniatge, obstrucció a la justícia, deslleialtat professional, trencament de condemna.
 • Delictes contra l’ordre públic: atemptats contra l’autoritat, resistència i desobediència, tinença, tràfic i dipòsit d’armes.
 • Separació, divorci i nul·litat
 • Divorci de mutu acord i contenciós
 • Assessorament i defensa judicial en Jutjats
 • Parelles de fet
 • Custòdia dels fills
 • Ús i gaudi de l’habitatge conjugal
 • Pensió als fills i pensió compensatòria
 • Liquidació de béns de guanys
 • Mediació familiar
 • Incapacitat
 • Tutela i curatela
 • Adopcions
 • Desemparament de menors
 • Herències. Quaderns particionales
 • Paternitat i filiació
 • Divorci Express
 • Maltractaments, violència de gènere
 • Procediments Judicials
 • Interposició de demanda
 • Representació completa davant Jutjats i Tribunals de qualsevol tipus
 • Recursos davant tribunals superiors
 • Contractes de tota mena
 • Actes
 • Constitució de Societats
 • Reclamacions de quantitat
 • Redacció i Assessorament en redacció i interpretació de contractes mercantils
 • Arrendament, Compravenda, Opció de compra, prestació de serveis
 • Renting, Forfaiting
 • Societats
 • Constitució de Societats
 • Servei Urgent de constitució de Societats 24 Hores
 • Modificacions Estatutàries
 • Redacció d’Actes de Juntes, Consells
 • Fusió, Escissió de Societats
 • Dissolució i Liquidació
 • Assessorament en compravenda d’empreses i participacions accionarials
 • Marques
 • Reclamació de deutes comercials
 • Concursos de Creditors
 • Tramitació de permisos de treball i permisos de residència per a estrangers
 • Targetes de residència
 • Visats Nacionalitats (la carta de naturalesa)
 • Visat inversor – Golden Visa
 • Recursos / Assistència lletrada
 • Representació i defensa en procediments d’expulsió.
 • Actuacions davant l’Administració
 • Recursos administratius
 • Tramitació d’expedients davant l’Administració
 • Recursos davant els Tribunals contra actes de l’Administració
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració per danys causats pel seu funcionament
 • Mesures cautelaríssimes.
 • Protecció de dades
 • Al·legacions, recurs i defensa jurídica per multes de trànsit.

Llei de la segona oportunitat

Què és?

És un mecanisme legal regulat per Llei que permet a qualsevol persona física a exonerar els seus deutes.

A qui va destinat?

A qualsevol persona física, també els autònoms, que no puguis fer front als seus deutes o els costi arribar a final per fer front a les despeses.

Quins són els principals requisits per acollir-se a la Llei?

 • Que el total dels deutes sigui inferior a 5 milions d’euros.
 • Que el sol·licitant no estigui condemnat per sentència ferma per delictes contra el patrimoni,ordre socioeconòmic, falsedat documental, contra la Hisenda Pública, la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors els 10 anys anteriors a la declaració de concurs. Haver arribat a un acord extrajudicial de pagament amb els creditors en els últims 5 anys.
 • Que el sol·licitant actuï de bona fe.

 

SEGUEIXES AMB DUBTES? TENS PREGUNTES?

Truca’ns, la primera visita no té cap cost ni compromís!

Nacionalitat espanyola per residència

A Congost Advocats & Gestors Administratius tramitem la teva nacionalitat espanyola per residència. T’expliquem els requisits i la documentació necessària.

1.- REQUISIT TEMPORAL.

Per tramitar la Nacionalitat és necessari que la persona hagi residit a Espanya durant 10 anys de manera legal, continuada i immediatament anterior a la petició. Tot i així, existeixen excepcions: Cinc anys de residència prèvia a Espanya per aquelles persones que hagin obtingut la condició de refugiat. Dos anys de residència prèvia a Espanya per als nacionals de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal o persones d’origen sefardita. Un any de residència prèvia a Espanya per aquells que: Hagin nascut en territori espanyol. No van exercir degudament el seu dret a adquirir la nacionalitat espanyola per opció. Hagin estat subjecte legalment a la tutela (sota la vigilància d’un tutor), guarda o acolliment d’un ciutadà o institució espanyola durant dos anys consecutius, fins i tot si continua en aquesta situació en el moment de la sol·licitud. En el moment de la sol·licitud, portin un any casats amb un espanyol o espanyola i no estigui separat legalment o de fet. Siguin vidus o vídues d’espanyola o espanyol, si en el moment de la mort del cònjuge no estaven separats, de fet o judicialment. Tot i haver nascut fora d’Espanya, aquells que tinguin pare o mare, avi o àvia que originàriament hagin  estat espanyols.

A més, l’interessat haurà d’acreditar bona conducta cívica i suficient grau d’integració en la societat espanyola.

2.-DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Model de sol·licitud normalitzat. En cas de presentació en seu electrònica se substituirà pel formulari
 • Targeta d’Identitat d’estranger. Targeta de Familiar de ciutadà de la Unió Europea o Certificat del Registre Central d’Estrangers o del Registre de ciutadà de la Unió.
 • Passaport complet i en vigor del país d’origen.
 • Certificació de naixement de l’interessat degudament traduït i legalitzat.
 • Certificat d’antecedents penals del seu país d’origen, traduït i legalitzat, d’acord amb els Convenis internacionals existents o certificat consular de conducta expedit sobre la base de consulta a les autoritats competents del país d’origen.
 • Certificat de matrimoni si el sol·licitant està casat.
 • Justificant del pagament de la taxa.
 • Certificat d’antecedents penals del Registre Central de penats. Pot substituir-se per l’autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud.
 • Certificat d’empadronament. Pot substituir-se per l’autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de la sol·licitud.
 • Diplomes de l’Institut Cervantes de la prova de coneixements constitucionals i socioculturals (CCSE) i la prova de coneixement de l’idioma espanyol (DELE). Pot substituir-se per l’autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de la sol·licitud. Les persones de nacionalitats d’un país en el qual el castellà sigui llengua oficial queden exemptes de l’obligació de realitzar l’examen DELE. Així mateix, es podrà acreditar el coneixement de la llengua espanyola mitjançant l’aportació dels certificats oficials dels ensenyaments d’espanyol com a llengua estrangera, els certificats d’Aptitud i les Certificacions Acadèmiques de Cicle elemental, expedits pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Conselleries competents de les Comunitats Autònomes, o Escoles Oficials d’Idiomes, conforme la legislació vigent.

En qualsevol cas, s’haurà de procedir al pagament de la taxa amb caràcter previ a l’enviament de la sol·licitud.

DGT

Gestionem tots els teus tràmits a la prefectura de Trànsit com:

 • Canvi de Nom Complert.
 • Notificacions de venda.
 • Matriculació.
 • Baixes definitives per trànsit comunitari o exportació i temporals.
 • Duplicats de permís de circulació.
 • Cancel·lació reserva de domini o Leasing.
 • Informes de trànsit.
 • Liquidació i tramitació d’Impostos (IVTM, ITP o IEDMT).
 • Distintius ambientals.
 • Gestió de multes de Trànsit i pèrdua de punts del carnet de conduir.


Així com qualsevol assessorament necessari perquè pugueu fer qualsevol tipus de tràmit amb l’Administració.

Transports

També gestionem tots els teus tràmits a la prefectura de Transports com:

 • Sol·licitud de targeta de transports de servei públic.
 • Sol·licitud de targeta de transports de servei privat.
 • Canvis de material o substitució.
 • Renovació/Rehabilitació/Visat Targetes Transports.
 • Llicències Comunitàries.
 • Sol·licituds generals davant Transports o altres administracions.